'cart-menu' ) ); ?>

תנאים ותקנון

תנאי שימוש:

1. כללי
1.1 אתר אנה ברודי הינו אתר מכירות ומידע, המופעל על ידי אנה ברודי. המכירה באתר הינה באופן מקוון.
1.2. הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. התקנון מהווה הסכם מחייב בינך לבין אתר אנה ברודי.
1.3. הנך מתחייב לקרוא הוראות תקנון זה, בטרם תשתתף במכירות. מודגש כי עצם ההשתתפות באיזה מהמכירות תהווה הודעה מוחלטת, סופית ובלתי חוזרת, מצד הלקוח כי קרא הוראות תקנון זה, הבינן והוא מסכים להן.
1.4. בכל מקרה של אי התאמה או סתירה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין. אין ולא יהיה כל תוקף לכל מידע ו/או מצג שיימסר בעניין זה, בכל דרך אחרת, למעט בדרך שינויו המפורש של תקנון זה ופרסומו.
1.5. בכל הנוגע לקישוריות ("לינקים") המופיעות באתר לאתרים אחרים, אתר זה לא יישא בכל אחריות לתוכנם של אותם אתרים, למידע המתפרסם בהם, או לכל פרט אחר הקשור עמם. אתר אנה ברודי לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לך כתוצאה מהסתמכות על המידע המופיע בשירותים שתגיע אליהם באמצעות קישוריות מאתר זה.
1.6. חרגה החברה מהוראות תקנון זה במקרה או במקרים מסוימים, ע"פ שיקול דעתה, לא ייצור הדבר תקדים מחייב בכל צורה שהיא, ולא יהיה בכך כדי לחייב את החברה לפעול בדרך דומה בכל מקרה אחר.
1.7. רישומי המחשב של אתר אנה ברודי בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות ולפרטי הפעולות.
1.8. אתר אנה ברודי רשאי לשנות את תנאי התקנון מדי פעם בפעם, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי, באמצעות פרסום התקנון המתוקן באתר.
1.9. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

2. זכות השימוש והרכישה באתר
2.1. רשאים לרכוש מוצרים תושבי מדינת ישראל בני 18 ומעלה, אשר ברשותם תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הישראליות, ו זאת בכפוף לאמור בסעיפים 2.2-2.4 להלן.
2.2. אתר אנה ברודי רשאי למנוע מגולש באתר את ההשתתפות באיזה מהמכירות באופן זמני, או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש.
2.3. בלי לגרוע מהאמור לעיל, יהיה אתר אנה ברודי, מתוקף מעמדו כבעל האתר וכמנהלו, רשאי למנוע מגולש באתר להשתתף באיזה מהמכירות
2.3.1. אם גולש עשה שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
2.3.2. אם גולש מסר פרטים שגויים;
2.3.3. אם גולש ביצע מעשה הפוגע או העלול לפגוע באתר אנה ברודי או בצדדים שלישיים כלשהם.
2.3.4. אם גולש הפר את תנאי הסכם זה או כל הסכם אחר עם אנה ברודי או מי מטעמו ו/או אם נמנע מלשלם, שלא כדין, עבור מוצרים שרכש מאתר אנה ברודי, בין באמצעות אתר זה ובין בכל דרך אחרת.
2.3.5. אם כרטיס האשראי שברשות הגולש נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

3. תהליך ביצוע הרכישה
3.1. בעת ביצוע רכישה תידרש למלא טופס, הכולל פרטים בהם שם מלא, מספר תעודת זהות, כתובת וטלפון, כתובת דואר אלקטרוני, שנת לידה
3.2. יובהר כי אינך חייב למסור ע"פ דין פרטים אלו ומסירתם תלויה ברצונך בלבד. יחד עם זאת, מסירת כל הפרטים המופיעים בשדות החובה מהווה תנאי לביצוע הקניה
3.3. אתר אנה ברודי שומר על זכותו לפעול בכל דרך שהיא כנגד לקוח אשר הגיש פרטים כוזבים בטופס ההצעה.
3.4. לאחר ביצוע הרישום תצטרך למלא את פרטי כרטיס האשראי ותוקפו ולוודא את הכותבת למשלוח.
3.5. על מנת שהזמנה/הצעה כלשהי או עדכון של הצעה יתקבלו במערכת, עליהם להיקלט במחשבי אתר אנה ברודי באופן תקין ומסודר, כשהם מכילים את כל הפרטים הנדרשים.
3.6. אתר אנה ברודי לא יתחשב בהצעות או עדכונים שלא נקלטו במחשביו, או שנקלטו באופן משובש, או אם לא מולאו כל הפרטים הדרושים, או אם העדכון כולל פרטים שאינם קריאים, וזאת גם אם מקור התקלה הוא במחשבי אתר אנה ברודי.
3.7 לאחר שהזמנתך תיקלט במערכת תקבל אי מייל לאישור הרכישה
3.8. יובהר בזאת כי קליטת הרכישה במערכת אינו מעיד על קבלתה, שכן אישור ההצעה כפוף לבדיקות שונות שעורך אתר אנה ברודי.

4. תמורה ואמצעי התשלום
4.1. חיובך בסכום לתשלום יתבצע באמצעות חשבון כרטיס האשראי שלך, אשר את פרטיו תזין באתר. בכל מקרה שחברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את כל התחייבויותיך, תבוטל זכייתך/ קנייתך, המוצר לא יסופק לך ותחויב בדמי ביטול בכפוף לחוק הגנת הצרכן.
4.2. במקרה בו לא אושרה עסקה על-ידי חברות האשראי יקבל הלקוח הודעה מתאימה על כך. לצורך השלמת הרכישה יידרש הלקוח ליצור באופן מיידי קשר טלפוני עם אתר אנה ברודי לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש כי פעולה תחשב כמושלמת אך ורק לאחר מסירת פרטי האשראי על-ידי מבצע הפעולה. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה על-ידי חברת כרטיסי האשראי. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, החברה תהיה זכאית לבטל את ההזמנה.
4.3 כל תשלום אשר לא ייפרע במלואו ובמועדו, יישא ריבית והצמדה בשיעור המרבי. כן יחויב הלקוח בתשלום לאתר אנה ברודי בגין הוצאות גביה, לרבות הוצאות משפטיות ושכ"ט עו"ד, שהוציא האתר לצורך גביית חובך. יובהר, כי הריבית החריגה מגלמת בתוכה גם את רכיב ההצמדה.
4.4. כל המחירים המופיעים באתר כוללים מע"מ כחוק.

5. אספקת המוצרים
5.1. שליחת המוצרים תתבצע בהתאם לרשום בעמוד משלוחים והחזרות כאן

5.2. האתר אנה ברודי עושה את מירב המאמצים על מנת להימנע מאיחורים באספקה. יחד עם זאת, האתר לא יהיה אחראי לאיחורים הנובעים מסיבות שאינן בשליטתו.

6. ביטול רכישה והחלפת מוצרים
6.1 כל רכישה שבוצעה באתר, יכול הלקוח לבטלה תוך 5 ימי עסקים מיום רכישת המוצר, בכפוף לכך שהמוצר עטוף ו/או סגור באריזתו המקורית וללא פגם ו/או בלאי. לביטול רכישה כאמור יש ליצור קשר טלפוני עם אתר אנה ברודי. במקביל חובה לשלוח דוא"ל לכתובת contact@www.www.annabrody.co.il. לאחר בירור פניית מבצע הפעולה לביטול הזמנתו, על הלקוח להחזיר את המוצר למחסני החברה. לאחר החזרת המוצר יזוכה מבצע הפעולה במחיר ששילם עבור המוצר, להוציא את דמי המשלוח במקרה בו הביטול התבצע לאחר שליחת המוצר.
6.2. ללקוח ישנה אפשרות להחליף את המוצר שרכש באתר במוצר אחר המוצג באתר. בכפוף לכך שהמוצר עטוף ו/או סגור באריזתו המקורית וללא פגם ו/או בלאי. במקרה זה האחריות על החזרת המוצר המקורי והבאתו למחסני הלקוח מוטלת על הלקוח.

7. סודיות
7.1 אתר אנה ברודי לא יעביר את פרטים מזהים אודותיך לצד שלישי, למעט לחברות כרטיסי אשראי, ולכל ערכאה שיפוטית ולמעט במקרים הבאים:
7.1.2. אם קיימת חובה שבדין להעביר את המידע אודותייך לאחר.
7.1.3. לשם גביית כספים המגיעים ממך בגין רכישת מוצר באתר.
7.1.4. בקשר למתן תעודת אחריות או קבלת שירות למוצר או לצורך אספקת המוצר.
7.1.5. אם הפרת את תנאי הסכם זה או כל הסכם נוסף עם אתר אנה ברודי או מי מטעמה;
7.1.6. בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין אתר אנה ברודי.
7.1.7. אם ביצעת מעש הפוגע או העלול לפגוע באתר אנה ברודי או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות אנה ברודי.
7.1.8. אם עשית באתר שימוש לביצוע מעשה או מחדל בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
7.1.9. הפרטים אשר נמסרים בעת הגשת הצעה ו/או בעת רישום לאתר, כולם או חלקם, ישמרו במאגרי המידע של אתר אנה ברודי.
7.2. אתר אנה ברודי שומר לעצמו את הזכות לאסוף בעת הימצאותך באתר, מידע אודות הרגלי הקניה שלך, מוצרים שרכשת, מוצרים בהם הבעת עניין, עמודים שצפית בהם, הצעות שעניינו אותך, וכל מידע אחר, לרבות בדרך של שימוש ב- COOKIES.
7.3. לא חלה עליך חובה חוקית למסור המידע האמור לעיל, אך מסירת הפרטים ו/או אישור התקנון מהווה הסכמה מצדך לכל השימושים הקבועים בתקנון זה בקשר עם המידע ולהעברתו לצדדים שלישיים בהתאם להוראות תקנון זה.
7.4. מובהר כי, אין באמור כדי להרחיב את האחריות המוטלת על אתר אנה ברודי בהתאם לדין.

8. מדיניות פרטיות, מאגר מידע ודיוור ישיר

 8.1. הפרטים האישיים שיימסרו על ידי (להלן: "הנרשם") במסגרת מילוי טפסי הרשמה שונים יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של אנה ברודי:

 8.2. אנה ברודי לא תמסור את פרטיי הנרשם, אלא בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: (א) אם תידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין; (ב) אם תקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו על ידי הנרשם ובכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הנרשם לבין חברה; (ג) אם תארגן החברה את פעילותה במסגרת גוף אחר- וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילותה עם פעילותו של גוף אחר – החברה תהיה זכאית להעביר לגוף האחר הנ"ל את פרטי הנרשם ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו. (ד) אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה החשד כי ביצע הנרשם מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם. (ה) אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה חשד כי הנרשם ביצע שימוש לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה; (ו) אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה החשד כי הפר הנרשם איזה מתנאי התקנון ו/או כל הסכם עם חברה ו/או עם מי מטעמה; (ז) אם וככל שהדבר יידרש לצורך פעילות החברה, כגון העברת פרטים לעובדים, לקבלני משנה ולגופים אחרים השותפים או המעורבים בהפעלת הפעילות השיווקית של החברה. לנרשמים לא תהיה טענה או דרישה כלפי החברה בקשר למסירת פרטיהם כאמור והם מוותרים בזאת על כל טענה ו/או תביעה כאמור.

8.3 מילוי טופס ההרשמה מהווה הסכמה של הנרשם לכך שפרטי הנרשם שלו וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודותיו שהגיע ו/או יגיע לידיעת חברה, יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של חברה או מי מטעמה, וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם למטרות הבאות: (א) למטרות שיווק, פרסום, קידום מכירות ומכירות ולמטרת פניה לנרשם בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון (לרבות בכתב, בדפוס, בטלפון, הודעת טקסט, בפקסימיליה, בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר); (ב) לצרכי עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר לנושא שיווקי; (ג) לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות; וכן (ד) לצרכי דיוור חומר שיווקי ופרסומי, לרבות באמצעות "עוגייה" ((cookies. שימוש כאמור בפרטי הנרשם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות. עוד מוסכם שמידע כאמור יחשב לקניינה של החברה והנרשם מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש ו/או בעלות במידע כאמור, לרבות ויתור על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א 1981. אנה ברודי לא תיחשב כמפרת התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, ואשר נובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.

8.4. הנרשם מאשר שידוע לו שלא חלה עליו חובה חוקית למסור את פרטיו וכי מסירת המידע הנ"ל נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו. הנרשם מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל בפרטים שמילא ומאשר כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.

8.5. נרשמים: (א) שמתנגדים לשימוש בפרטיהם; או (ב) שמעוניינים להסיר עצמם ממאגר המידע הרשום בבעלות חברה; או (ג) שמבקשים שלא לקבל פניות באמצעות דיוור ישיר; יודיעו על כך בכתב באתר האינטרנט של החברה www.www.annabrody.co.il או באמצעות מנגנון ההסרה שיימצא בכל דיוור ובמקרה זה החברה תפעלו בהתאם להוראה שנמסרה לה.

9.קניין רוחני וזכויות יוצרים
9.1  כל התמונות המופיעות באתר, מוגנות בזכויות יוצרים. אין לעשות בהם כל שימוש ללא הסכמה מפורשת בכתב מאנה ברודי.
9.2. בלי לגרוע מהנ"ל, כל זכויות הקניין הרוחני באתר אנה ברודי, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, שיטות המכירה והשייוק, הנם רכושו הבלעדי של אתר אנה ברודי ו/או מי מטעמו. מבלי לגרוע מכלליות האמור, לאתר אנה ברודיזכויות קניין רוחני בין היתר בבסיסי הנתונים לרבות רשימת הלקוחות, תיאור המוצרים, עיצובו הגרפי של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.
9.3. מבלי לגרוע מכלליות האמור יודגש כי השם "אנה ברודי" וכן שם המתחם (Domain name) של האתר, סימני המסחר באתר (בין אם נרשמו ובין אם לאו) – הם כולם רכושו של אתר אנה ברודיבלבד. אין לעשות בהם כל שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.
9.4. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, לשנות עיצוב או ממשק גרפי, ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים, שיטות מכירה וקוד-מחשב) בלא קבלת רשותו המפורשת של אתר אנה ברודי מראש ובכתב וכן אין לנהוג בכל צורה שהיא המפרה את הוראות הדין בעניין קניין רוחני.
9.5. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, בלא קבלת הסכמתו של אתר אנה ברודי מראש ובכתב.
9.6. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו או לכל שימוש אחר שהוא, בלא לקבל את הסכמתו של אתר אנה ברודי מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות איסוף נתונים וכיו"ב או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.
9.7. אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות כל דין, ובנוסף אליהם יחולו כל ההגבלות והאיסורים הקבועים בדין באשר לזכויות קניין רוחני.

10. דין וסמכות שיפוט
סמכות השיפוט הבלעדית תהא נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב, בישראל. הדין החל על כל מחלוקת בעניין האתר ו/או תקנון זה הנו הדין הישראלי בלבד.