'cart-menu' ) ); ?>

תקנון האתר

תקנון האתר

האתר שלAnna Brody  (להלן: אנה ברודי) מאפשר את הגישה אליו והשימוש בשירותיו בכפוף לתנאים המפורטים בהמשך (להלן: תנאי השימוש).

אנא הקפידו לעיין בתנאי השימוש המפורטים לעיל. שימוש הגולשים באתר מהווה הסכם מצדם לתנאי השימוש ללא כל הסתייגות. תנאי השימוש מתייחסים לגברים ולנשים כאחד.

כללי

אנה ברודי מציעה גישה לאתרי קניות ברחבי הרשת, אשר לפיו יהיה באפשרותך להגיע דרך האתר שלה לאתרים אלו. אנה ברודי עושה כמיטב יכולתה לתת פרטי אמת בזמן אמת אבל היות ומדובר באתרים שונים המבצעים עדכונים בזמנים שונים, אנה ברודי אינה אחראית לאי דיוקים במחיר, בפרטים או במלאי חסר או כל טעות כלשהיא המקושרת לאתרי הקניות השונים. במידה ונפלה טעות ניתן לפנות לcontact@www.www.annabrody.co.il  ונשתדל להתייחס לכל טענה ולתקנה בהקדם תוך זמן סביר.

 בעלות וזכויות יוצרים 

כל המידע המופיע באתר אנה ברודי מוגן על ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל. כל הזכויות שמורות לבעלי האתר. אלא אם נאמר אחרת, האתר והתכנים המצויים בו מיועדים לשימוש אישי ולא מסחרי. למעט שימושך הפרטי האישי, אינך רשאי/ת להעתיק, לשנות, להפיץ, להציג, לשכפל או לפרסם את המידע מאתר זה ללא הסכמת בעלי האתר בכתב. הסכם זה מעניק לך הרשאה בלבד להשתמש באתר על-פי התנאים הרשומים לעיל. זכויות הבעלות באתר ובתכנים, לרבות כל זכויות הקניין הרוחני, יוותרו בכל עת בבעלות האתר.

 קישורים ומידע מסחרי

האתר מכיל קישורים אלקטרוניים לאתרים נוספים ברשת המהווים המלצות בלבד ואינם באחריות אנה ברודי והימצאותם באתר לא יפורשו כהבעת תמיכה או מתן חסות עליהם לרבות אחריות על תוכן, מידע, מחירים ותנאי השילוחים והטיפול בחבילות לישראל.

כמו כן, אנה ברודי אינו אחראית לתוכן המודעות ו/או המידע המסחרי שיפורסמו באתרים המופנים. פרסומים אלו הינם באחריות המפרסמים בלבד, ואינם מהווים המלצה או עידוד להשתמש בשירותים או המוצרים המוצעים בהם.

לאנה ברודי שמורה הזכות לשנות מעת לעת את הקישורים באתר. אם לא נאמר אחרת,

קישורים אל אתר אינטרנט זה וממנו לא יתפרשו כהבעת תמיכה או מתן חסות במפורש או במשתמע על ידי האתר לגבי אותם מקורות. המידע המצוי באתרים המקושרים הינו באחריותם הבלעדית של בעלי האתרים המקושרים. לפיכך, לא תוכלו להעלות טענות ו/או דרישות כלפי בעלי ו/או מפעילי אנה ברודי בגין כל אבדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר נגרם כתוצאה מהסתמכות או שימוש במידע הניתן במסגרת האתרים מקושרים.

כל מגע עם גורמים חיצוניים (כולל מפרסמים) הכלולים באתר או השתתפות במבצעי קידום מכירות, כולל האספקה והתשלום תמורת סחורות ושירותים, וכל תנאי, חיוב או מצג הקשורים לעסקים או למבצעים כאלה, מתקיימים אך ורק בינך לבין החנויות או הגורם החיצוני. בעלי ו/או מפעילי אנה ברודי לא יהיו אחראים ולא יישאו בחובות לגבי כל חלק של עסקים או מבצעים כאלה, אלא אם נאמר אחרת לגבי מבצע ספציפי.

אנה ברודי מהווה תשתית לסחר אלקטרוני בין משתמשי קצה ולבין סוחרים שונים ובעלי עסקים (להלן: “הסוחרים”) המעוניינים למכור את מרכולתם ושירותיהם (להלן: “המוצרים”) לציבור. מובהר בזה כי החברה איננה אחראית בצורה כלשהי, במישרין או בעקיפין, למוצרים ו/או לשירותים המוצעים לאתר, טיבם, אספקתם ובכלל. אלה מוצעים על ידי הסוחרים ובאחריותם הבלעדית. אנה ברודי איננה מייצרת, מספקת, מייבאת או מוכרת את המוצרים. אנה ברודי אף איננה צד לעסקאות, ככל שתהיינה כאלה, בין משתמשי הקצה לבין הסוחרים.

מובהר בזאת שוב, כי אנה ברודי איננה צד לעסקאות בין משתמשי הקצה לבין הסוחרים. החברה איננה אחראית לדיוק ולאמיתות הפרסום בחנות באתר על ידי מי מהסוחרים. מובהר כי לאנה ברודי אין אפשרות לבדוק כי הסוחרים ו/או משתמשי הקצה עומדים בהתחייבויותיהם לאחר ביצוע רכישה. כמו כן, אנה ברודי איננה אחראית ואין לה כל שליטה על המוצרים, איכותם, כמותם, חוקיותם, מוסריותם ו/או כל מאפיין אחר של המוצרים.

תיתכנה הפרעות ותקלות בשימוש באתר. אנה ברודי ו/או מי מטעמה וצדדים שלישיים המספקים תכנים לאתר אינם אחראים לתקלות ושיבושים כאלה שכן התוכן מגיע מאתרי הסוחרים. כמו כן החברה ו/או מי מטעמה ובכלל זה צדדים שלישיים המפרסמים תכנים באתר, אינם אחראים למהימנות התכנים, אמיתותם – אף לאחר הספקתם.

אנה ברודי עושה מאמץ להציג רק מוצרים שנשלחים לישראל אבל בהחלט ייתכנו שיופיעו באתר מוצרים שסוחרי הקצה יחליטו לא לשלוח  לישראל מסיבות שאינן קשורות לאנה ברודי. את המידע האם המוצרים נשלחים לישראל או לא ניתן לראות לרוב רק באתר הסוחרים ולא באתר של אנה ברודי.

המרה לשקלים

המחיר המוצג בשקלים מבוסס על המרה מהמטבע המוצג כאן. אנה ברודי אינה אחראית על אי דיוקים בהמרה.

ות המחירים באתר מעודכנים כל כמה שעהולכן ייתכנו הבדלים בין המחירים המוצגים באתר של אנה ברודי לבין המחירים באתרי הסוחרים. הצרכן ישלם את המחיר הסופי המצוי באתרים הסוחרים.

אחריות וחבות המשתמש

עצם השימוש באתר מעיד על הסכמת המשתמש בו על פי חוק. המשתמש מתחייב שלא לעשות כל שימוש מסחרי ו/או סיטונאי בשירותי האתר, וזאת ללא הסכמה ברורה ובכתב מבעלי האתר.

האתר אינו נושא בכל אחריות או חבות בשימוש באתר. אחריות השימוש היא על הגולש בלבד. בשום מקרה לא יהיה האתר אחראי לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לך כתוצאה משימוש באתר, מהסתמכות על המידע שמופיע בו או באתרים חיצוניים לו, שאליהם תגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר. בהתאם לכך, כל שימוש במידע המצוי באתר, נתון לאחריותו ושיקול דעתו הבלעדיים של המשתמש.

האתר וספקיו אינם מציגים מצג כלשהו לגבי התאמה, אמינות, זמינות, דייקנות, היעדר וירוסים או רכיבים מזיקים אחרים ודיוק התכנים והשירותים הכלולים באתר לכל מטרה שהיא. כל התכנים והשירותים ניתנים ”כפי שהם” (As Is) ו”ככל שיהיו זמינים” (As  Available) ללא אחריות מכל סוג. האתר וספקיו מסירים מעצמם בזאת כל אחריות וחיובים לגבי התכנים והשירותים, כולל כל אחריות וחיובים משתמעים לגבי התאמה למטרה מסחרית או כללית, התאמה לתכלית מסוימת, מקצועיות הביצוע, בעלות ואי-הפרת זכויות.

הגולש מסכים באופן ספציפי לכך שבעלי ו/או מפעילי האתר אינם נושאים באחריות או בחבות לכל תוכן או התנהגות מאיימים, משמיצים, מגונים, פוגעים או לא חוקיים של כל גורם אחר, או לכל הפרת זכויות של גורם אחר, כולל זכויות קניין רוחני. הגולש מסכים באופן ספציפי לכך שבעלי ו/או מפעילי האתר אינם אחראים לכל תוכן הנשלח באמצעות ו/או נכלל באתר על-ידי צד שלישי כלשהו.

שימוש אסור ולא חוקי

חל איסור להשתמש באתר ובתכנים לכל מטרה לא חוקית או לכל מטרה האסורה בתנאי שימוש אלה. הגולש אינו רשאי להשתמש באתר ובתכנים באופן העלול להזיק, לשתק, לגרום עומס יתר או לפגוע באתר, ברשתות תקשורת ובציוד תקשורת כלשהו, או להפריע לשימוש של גורם אחר כלשהו ולהנאה שלו מהאתר.

חל איסור על הגולש לנסות לקבל גישה ללא הרשאה לאתר, לתכנים, לחשבונות של אחרים או למערכות מחשבים או רשתות המחוברות לאתר באמצעות ”פריצה” (Hacking) ,”כריית סיסמאות” (Password Mining) או בכל אמצעי אחר. כמו גם, להשיג או לנסות להשיג תכנים או מידע כלשהם באמצעים שלא הועמדו לרשות הגולש באופן מכוון על-ידי האתר.

הגולש מסכים לא לאסוף, להוריד או להעתיק בדרך כלשהי רשימות של משתמשים ומנויים, או מידע אחר לגבי משתמשים, ולא להשתמש במידע ממין זה או להעבירו (תמורת תשלום או ללא תשלום) לאדם או ישות כלשהם.

כמו כן לא יעשה שימוש באתר לביצוע הפעולות הבאות אסור באופן מוחלט:

הונאה מסוג כלשהו ופעולות הקשורות בהונאה ו/או עבירה פלילית (למשל, מכירת מוצרים גנובים ו/או עסקאות הסותרות את תקנת הציבור ו/או כל פעילות בלתי חוקית).

הפרת זכויות של צדדים שלישיים כלשהם. למשל (אך לא רק): הפרת סימני מסחר, פטנט, סוד מסחרי ושאר זכויות קניין רוחני באשר הן.

פרסום קישורים לאתרים חיצוניים העלולים לפגוע או לגרום נזק לאתר ו/או לחברה ו/או לחייבה בדין. 

אחריות אנה ברודי

למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכל האמור לעיל יובהר, כי כל האמור באתר ובקישורים המופנים ממנו וכל הפרסומים, מקצועיים ו/או תוכניים ו/או ענייניים ו/או כל פרסום אחר, הינם בגדר מידע והמלצה בלבד ואינם באחריות בעלי ו/או מפעילי האתר בשום אופן. כל גולש באתר מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה ו/או פיצוי ו/או סעד מכל מין וסוג שהוא כנגד בעלי ו/או מפעלי האתר בגין האמור בו ו/או בנלווה לו ו/או בקישורים המופנים ממנו.

כל הנוגע למה שרשום על החשבונית הוא מניסיון אישי ואנה ברודי אינה אחראית על כל הוצאה שעלולה להיות אם צד ג' שלח את החשבונית באופן שסותר את ניסיונה האישי.

אבטחת מידע ופרטיות באתר

אנו מונעים כניסה לא מורשית למאגרי המידע שלנו. אנו שומרים על המידע מעודכן, ומוודאים שימוש נכון בנתונים. יישמנו הליכים פיזיים, טכנולוגיים ואלקטרוניים כדי לאבטח את המידע שאנו אוספים באתר. אנה ברודי מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים מחמירים למניעת חדירה לאתר ו/או למחשבי החברה ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים באתר. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט. על כן, המשתמש מצהיר בזאת כי לא תהיה לו טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד אנה ברודי ו/או נגד מי מטעמה עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור, העלולים להיווצר מחדירה כאמור.

פרטי משתמש

בעת הוספת פריטים לרשימת המשאלות (דהיינו: רשימת מועדפים כלומר רשימת של פריטים שהמשתמש אוהב ורוצה לשמור לעצמו להסתכלות נוספת בהמשך) יידרש המשתמש להכניס למערכת את הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, דואר אלקטרוני ומין. הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה הפרה של תקנון האתר. במידע הנמסר לשם ביצוע הזמנה של מוצר, שירות או מידע, אנו עושים שימוש אך ורק למטרת ביצוע אותה מטלה והמטלות הנגזרות ממנה (למשל שליחת מיילים). המידע אינו מועבר לכל גורם אם אתה מעוניין לקבל מידע נוסף אתה מוזמן לידע אותנו בדבר רצונך זה ונפעל בהתאם. בכל מקרה לא נעשה שימוש בפרטים שלך לצורך זה אלא אם בקשת זאת מפורשות.

סמכות שיפוט

במקרה של מחלוקת הנוגעת לשירות באתר, על כל הכרוך והנובע מכך, יהיה מקום השיפוט הבלעדי בבתי המשפט בת"א בלבד.

האפי שופינג,

אנה

תנאי ההגרלה של שני שוברים של 20 ליש"ט לקנייה בAsos

 1. ניתן לצבור כרטיסים להגרלה בין התאריכים 22.12.14-29.12.14 (כולל).ניתן לצבור עד 5 כרטיסי הגרלה בלבד.
 2. הפרס הוא שובר של 20£ למימוש באתר של Asos.
 3. ההגרלה תתקיים ב-30.12.14
 4. הזוכים יוכרזו עד ה-1.1.15
 5. הודעה על הזכייה תשלח לזוכים למייל אותו הזינו בעת ההרשמה להגרלה.
 6. על הזוכים לאשר את הזכייה במייל חוזר תוך 48 שעות. במידה ולא יאשרו, והשובר יישלח לזוכה חדש שייבחר מתוך הגרלה חדשה.
 7. לאחר אישור הזכייה, שמות הזוכים יפורסמו במייל לרשימת התפוצה, באתר וכן בעמוד הפייסבוק העסקי של אנה ברודי.
 8. שובר המתנה יישלח למייל אותו הזינו הזוכים בעת ההרשמה להגרלה.
 9. אנה ברודי אינה אחראית על השירות שלAsos . כל עניין שיעלה בנוגע להזמנות, משלוחים ו/או החזרים יטופל ישירות על ידי הזוכה מול Asos.
 10. מיילים פיקטיבים לא ייכנסו להגרלה.
 11. אנה ברודי רשאית לשנות את תנאי ההגרלה בכל זמן.
 12. אנה ברודי רשאית לבטל את ההגרלה בכל עת.